Kompetenču attīstība

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Tukuma Raiņa ģimnāzijā

2018./2019. mācību gada 1. semestrī Tukuma Raiņa ģimnāzijā projekta SAM 8.3.2.2. ietvaros savu darbību turpina “Robotikas pulciņš” (Ārpusstundu pasākums: STEM un vides jomā) un “Eksakto zinību citādā skola (padziļinātas nodarbības dabaszinātnēs un matemātikā) ķīmija” (SAM8322 Mācību saturs: STEM un vides jomā), kuras vada Tukuma Raiņa ģimnāzijas pedagogi.

 

No 2018. gada novembra Tukuma Raiņa ģimnāzijā darbību uzsāk  “Robotikas un programmēšanas apmācības” ( SAM8322 Ārpusstundu pasākums: STEM un vides jomā), kuras vada SIA 001A (Alfa Robot education) pasniedzēji.  Reizi mēnesī 7. klašu skolēniem tiek organizētas nodarbības, kurās viņi iepazīst un apgūst dažādu IT robotu darbības principus. Skolēnos tiek attīstītas komunikācijas prasmes izmantojot komandas darbu. Tiek attīstītas precīzas kustības un konstruktīvas domāšana. Skolēni izzina dažādu modeļu konstruktīvās īpatnības, struktūru un mehānismus. Iemācās patstāvīgi veidot un risināt algoritmiskus uzdevumus. Skolēni mācās programmatūras izstrādes posmus un programmēšanas metodes, elektronikas pamatus.

7. klašu skolēni robotikas un programmēšanas nodarbībās (G.Kupčas foto)

No 2018. gada decembra darbību uzsāk  “Eksakto zinību citādā skola (robotu izmantošana matemātikas un bioloģijas apguvē)” (SAM8322 Mācību saturs: STEM un vides jomā). Tukuma Raiņa ģimnāzijas 9. un 10. klašu skolēniem tiek sniegta iespēja darboties mūsdienīgā un aktuālā mācību satura realizācijā, pilnveidojot moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, izmantojot mācību darbā daudzveidīgus mācīšanās paņēmienus un tehnoloģijas, kā arī radot motivāciju karjeras izvēlei eksaktajos mācību priekšmetos. Nodarbības vada “Ventspils digitālā centra” pedagogi. Skolēni strādā ar specializētajām programmām datorā vai planšetdatorā, apgūstot bioloģijas un matemātikas mācību programmās paredzētās tēmas.

9. un 10. klašu skolēni darbā ar modernajām tehnoloģijām (G.Kupčas foto)

Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā G. Kupča, 18.12.2018.

 

No 2018. gada janvāra Tukuma Raiņa ģimnāzijā tiek realizēts SAM 8.3.2.2/16/I/001 projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tajā iekļauti pasākumi: Eksakto zinību citādā skola, robotikas pulciņš, argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”, konkurss “Kustība mūzikas ritmā”. Pasākumi veicina interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, attīsta programmēšanas pamatiemaņas, veicina skolēnu jaunradi un veselīgu dzīvesveidu, kā arī prasmi debatēt un argumentēt. Projekts norisināsies līdz 2019. gada maijam.

 

Programmēšanas pulciņa nodarbība
Eksakto zinību citādā skola – nodarbība ķīmijā

Konkurss “Kustība mūzikas ritmā”

Lai veicinātu sportisku un veselīgu dzīvesveidu, popularizētu kustības mākslas veidus un sporta aktivitātes, Tukuma Raiņa ģimnāzijā 2018. gada 29. martā notika konkurss “Kustība mūzikas ritmā”. Konkurss notika ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 finansējumu un Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros. Tajā piedalījās visi ģimnāzijas skolēni. Konkursa ietvaros norisinājās modes deju studijas “DEMO” vadītās meistarklases, kurās studijas vadītāja Liene Bēniņa un Hip hop un Breika treneris Zigmārs Lācis jauniešiem mācīja modernās dejas soļus.
Pasākumā katras klases komandas demonstrēja pašu iestudētas dejas ar latviešu autoru mūziku. Jaunieši bija radoši un interesanti izveidojuši performances, kurās svarīga bija dejas atbilstība koptēlam un mūzikai, vizuālais tēls. Priekšnesumus vērtēja neatkarīga žūrija: deju studijas “DEMO” vadītāja Liene Bēniņa, treneris Zigmārs Lācis, Tukuma mākslas skolas, tautas deju kolektīva “Luste” vadītāja Madara Augule un SIA “Cemex” pārstāve Aneta Rulle.
Konkursa noslēgumā visus dalībniekus priecēja deju studijas “DEMO” priekšnesums. Pasākumu bija iespēja noskatīties gan tiešraidē, gan būs iespēja noskatīties arī vēlākajos gados, jo filmētais materiāls ir iemūžināts skolas video arhīvā. Visi dalībnieki, žūrija un pedagogi bija gandarīti par veselīgi un saturīgi pavadīto laiku.

Žūrija Meistarklase
Performance Deju studijas “Demo” priekšnesums
     
Skatītāji un līdzjutēji 7. klases komanda

Argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”

Lai pilnveidot skolēnu radošās darba iemaņas, kritisko domāšanu, argumentācijas prasmes un debašu iemaņas, Tukuma Raiņa ģimnāzijā 2018. gada 27. aprīlī notika argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”. Konkurss notika ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 finansējumu. Tajā piedalījās 6. – 7. klašu skolēni no sešām Tukuma novada skolām.

Konkursu organizēja  un vadīja biedrības „Latvijas Debašu Asociācija” darbinieki. Pasākumā tika rīkotas aktivitātes, kas vērstas uz kritiskās domāšanas, argumentācijas prasmes un publiskās runas spēju attīstīšanu  un pilnveidošanu. Jaunieši darbojās komandās, kuru sastāvā bija četri skolēni, katrs no savas skolas. Tādā veidā tika veicinātas sadarbības prasmes. Notika debates, kuru laikā skolēni varēja pilnveidot savas uzstāšanās prasmes, pārliecināties par argumentēšanas prasmju nozīmi. Paldies visiem organizētājiem un dalībniekiem par radošumu un produktīvo sniegumu!

 

Komandas dalībnieki sadarbojas Konkursa dalībnieki
Biedrības „Latvijas Debašu Asociācija” pārstāve atklāj konkursu Komandas darba prezentēšana